Welkom bij
Flexa Elektrotechniek B.V - Flexibiliteit & Innovatiekracht

Flexa Elektrotechniek B.V

gevestigd aan Vaillantlaan 626, 2526 AN, Den Haag, Zuid Holland, Nederland, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vaillantlaan 626, 2526 AN, Den Haag, Zuid Holland, Nederland 0633262443 0618567843

https://www.flexa-elektrotechniek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Flexa Elektrotechniek B.V verwerkt uw persoonsgegevens doordat

u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel

op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan

16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over

een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flexa-elektrotechniek.nl,

dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken:

Flexa Elektrotechniek B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de

volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Flexa Elektrotechniek B.V verwerkt ook persoonsgegevens als

wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor

onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Flexa Elektrotechniek B.V neemt niet op basis van

geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen

door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Flexa Elektrotechniek B.V)

tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Flexa Elektrotechniek B.V verwerkt uw persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

worden verzameld.

Daarna zullen de persoonsgegevens nog wel worden bewaard voor de periode die

is vastgesteld in geldende wettelijke en fiscale bepalingen. Maar de gegevens

zullen niet verder worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Flexa Elektrotechniek B.V verkoopt uw gegevens niet aan derden

en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flexa Elektrotechniek B.V

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken:

Flexa Elektrotechniek B.V maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens door Flexa Elektrotechniek B.V en heeft u

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar

op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@aenbelectrotechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage

door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flexa Elektrotechniek B.V wil u er tevens op wijzen dat u de

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Flexa Elektrotechniek B.V neemt de bescherming van uw

gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie

of via info@flexa-elektrotechniek.nl